Ủy ban KT Tung ương Đảng
Ủy ban KT Tung ương Đảng
Thứ tư, 23/12/2009 - 2:37:57 PM
Thông báo kỳ họp thứ 29 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa X)

ND - Từ ngày 4 đến 18-12-2009, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ðảng (khóa X) đã họp kỳ thứ 29; kết luận một số nội dung sau:

1- Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và cá nhân sau đây:

- Tiếp tục xem xét, làm rõ trách nhiệm tập thể Ban Cán sự đảng Bộ Y tế và các thành viên Ban Cán sự có liên quan đến một số sai phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý ngành y tế, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận Ban Cán sự đảng có khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo: Lĩnh vực xây dựng cơ bản, chậm ban hành thông tư hướng dẫn thi hành Luật Dược và đăng ký thuốc; trong quản lý tài chính, trong công tác cán bộ, nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật, Ban Cán sự đảng cần phải kiểm điểm nghiêm túc. Ðối với các thành viên Ban Cán sự đảng đều có thiếu sót khuyết điểm, cần kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường đoàn kết, phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Riêng đồng chí Cao Minh Quang, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế đã có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân dẫn đến sai phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời kiến nghị cơ quan cấp trên xử lý hành chính theo thẩm quyền.

- Tiếp tục xem xét làm rõ trách nhiệm đối với tập thể và các cá nhân Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân Tối cao có khuyết điểm, vi phạm: Trong thời gian dài, Ban Cán sự đảng buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, không xây dựng chương trình kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trực thuộc; trong toàn ngành, công tác xét xử còn để nhiều vụ án quá thời gian luật định, nhiều bản án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho việc thi hành án; có một số bản án cho hưởng án treo không đủ điều kiện, không đúng quy định của pháp luật; một số vụ án trọng điểm, phức tạp đã được tòa án các cấp xét xử có những khuyết điểm, vi phạm, có nhiều đơn thư được dư luận quan tâm nhưng Ban Cán sự đảng chưa có chủ trương, biện pháp kiểm tra, thanh tra, giải quyết, chấn chỉnh kịp thời; công tác tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán chưa đáp ứng yêu cầu, chưa chặt chẽ, chất lượng còn hạn chế dẫn đến nhiều bản án bị hủy, bị sửa; trong quá trình kiểm tra, các thành viên Ban Cán sự đảng thấy được trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời khắc phục thiếu sót, khuyết điểm. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân Tối cao có vi phạm nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm. Sau một năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ giám sát thực hiện thông báo kết luận này.

- Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Sỹ Hưng, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐQT Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về: Việc chấp hành các quy định của Ðảng và Nhà nước về công tác tổ chức và cán bộ; công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ; thực hiện quy chế làm việc của Ban Thường vụ Ðảng ủy; việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với các đơn vị thuộc Tổng công ty; trách nhiệm của Chủ tịch HÐQT trong việc bảo toàn vốn ở một số đơn vị... kết luận: Trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Sỹ Hưng có một số khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đề nghị đồng chí Nguyễn Sỹ Hưng kiểm điểm nghiêm túc; yêu cầu Ban Thường vụ Ðảng ủy giải quyết dứt điểm việc mất đoàn kết nội bộ và xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền các tổ chức và cá nhân có sai phạm tại một số đơn vị.

2- Xem xét kết luận giải quyết tố cáo đối với đồng chí: Nguyễn Tiến Quân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, có khuyết điểm vi phạm: Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thiếu kiên quyết thực hiện việc sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp; để cán bộ cấp dưới vi phạm thời gian dài nhưng chưa xử lý; Ðảng đoàn trong các nhiệm kỳ gần đây buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chuyển nhượng phần vốn liên doanh với đối tác nước ngoài thiếu chặt chẽ, chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định hiện hành. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư chỉ đạo Ðảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tạm dừng tổ chức Ðại hội lần thứ IV, để tiến hành kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Ðiều lệ Ðảng.

3- Xem xét kết quả giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên:

- Giám sát Ðảng đoàn Quốc hội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo kiểm tra theo Chương trình số 67 năm 2008 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ðảng đoàn Quốc hội đã khắc phục khuyết điểm, tồn tại. Tuy nhiên, Ðảng đoàn chưa chỉ đạo Ðảng ủy Văn phòng Quốc hội xử lý một số cá nhân vi phạm trong quản lý chi tiêu tài chính của nhiệm kỳ 2002 - 2006.

- Giám sát Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ và triển khai, tổ chức thực hiện chương trình: "Tăng cường năng lực tổng thể ngành thanh tra"; qua giám sát phát hiện một số khuyết điểm, tồn tại đề nghị Ban Cán sự đảng nghiêm túc tiếp thu, có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

- Giám sát Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về các khuyết điểm, vi phạm trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với các vụ án trọng điểm. Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã thấy rõ khuyết điểm, để tổ chức chỉ đạo kiểm điểm làm rõ đúng, sai, điều chỉnh, sắp xếp lại cán bộ.

- Giám sát Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đầu tư các công trình thủy lợi. Việc thực hiện các dự án còn chậm (còn 10 dự án nhóm B thực hiện quá 4 năm, 5 dự án nhóm C quá 2 năm), đề nghị Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

- Giám sát Ban Thường vụ Ðảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Qua giám sát phát hiện có dấu hiệu vi phạm, đề nghị Ðảng ủy Quân sự Trung ương tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Ðảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân về một số khu đất quốc phòng sử dụng không đúng mục đích. Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ cử kiểm tra viên giám sát cuộc kiểm tra.

- Giám sát Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ (Văn phòng Trung ương) trong việc thực hiện Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra tài chính đảng. Nhận thấy, Ðảng ủy Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, có biện pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, sai phạm. Lưu ý đơn vị trong việc cho thuê đất và quản lý đất được giao cho đơn vị cần thực hiện đúng các quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Giám sát Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 343 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về các nội dung: Xây dựng tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng ngân sách. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự đảng đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục thiếu sót khuyết điểm; tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa ban hành quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng; tiến độ thu hồi các khoản tiền cho vay từ các quỹ đầu tư phát triển còn chậm, đề nghị Ban Cán sự đảng chỉ đạo các ngành tiếp tục khắc phục những vấn đề còn tồn tại.

- Giám sát Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Hà Giang trong việc thực hiện Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Cán sự đảng chưa thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tích cực, khẩn trương giải quyết dứt điểm nợ đọng đối với một số đơn vị.

- Giám sát việc thực hiện Thông báo Kết luận số 375 của Ban Chỉ đạo Kiểm tra của Ban Bí thư và Thông báo số 384 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng đất. Qua giám sát vẫn còn một số dự án chậm khắc phục; còn trên 153 tỷ đồng tiền sử dụng đất chưa thu hồi được; chưa xem xét, xử lý 73 trường hợp giao đất không đúng quy định, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý dứt điểm tồn đọng.

- Giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu trong việc thực hiện Kết luận số 353 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả xử lý, thu hồi nợ tạm ứng ngân sách; việc thực hiện dự án khu dân cư; việc thu hồi đất sản xuất cấp cho cán bộ; xử lý vi phạm đối với một số doanh nghiệp và cá nhân; xử lý thiếu sót trong công tác cán bộ... kết quả cho thấy việc thực hiện còn chậm, có những nội dung chưa giải quyết dứt điểm, có việc chưa được khắc phục còn vi phạm nghiêm trọng hơn, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm những nội dung còn tồn đọng.

4- Thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên:

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có vi phạm trong điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho một số doanh nghiệp không đúng quy định hiện hành. Vi phạm nguyên tắc trong việc ủy quyền cho cấp dưới xem xét, xử lý cán bộ vi phạm; thiếu thận trọng trong thực hiện một số dự án đầu tư, trong đó có dự án cho thuê đất không qua đấu giá. Thiếu gương mẫu trong việc để vợ làm Chi hội trưởng Chi hội từ thiện không đúng quy định và mở tài khoản riêng nhận tiền của các doanh nghiệp gây quỹ hoạt động từ thiện, trong đó có doanh nghiệp được ưu ái giao một số dự án, gây dư luận bức xúc, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và uy tín của tổ chức đảng, cá nhân đồng chí. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về đảng, kiến nghị cơ quan cấp trên xử lý hành chính theo thẩm quyền.

- Xem xét trách nhiệm đối với đồng chí Hồ Minh Phương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã nghỉ hưu từ năm 2004, có khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển nhượng 658 ha vườn cây cao-su của Công ty Sobexco; quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc của Công ty Sobexco trái pháp luật... Ðồng chí Hồ Minh Phương đã nghiêm túc kiểm điểm, tự giác nhận hình thức kỷ luật khiển trách, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xét thấy đồng chí Hồ Minh Phương đã nghỉ hưu, nhưng có trách nhiệm về những khuyết điểm, sai phạm, thành khẩn, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định không thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hồ Minh Phương.

5- Xem xét, kết luận giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 4 trường hợp: Trong đó giữ nguyên hình thức kỷ luật 2 và thay đổi hình thức kỷ luật 2 trường hợp.

6- Cho ý kiến một số văn bản, báo cáo gồm:

- Báo cáo kết quả kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chương trình kiểm tra số 97 của Ban Bí thư;

- Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2009 của Ủy ban Kiểm tra các cấp;

- Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng; về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2009 trình Ban Chấp hành Trung ương;

- Báo cáo tình hình thực hiện các quyết định, quy chế, quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và chất vấn trong Ðảng từ sau Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ X đến nay.
 

Gửi email bài viết In bài viết

[Trở về ]

TIN ĐÃ ĐƯA:

 
 
     
 

Những bông hoa bất tử

Nhạc Cung Đình Trung Hoa

Kỹ nghệ xoay mình

 
Photo gallery
 
 
Thương hiệu
 
 
 

 
Tìm bản tin
 

Tòa nhà 274 Phường Trần Phú - thị xã Hà Giang - Tỉnh Hà Giang - Việt Nam

GPĐKKD số 041810
Website đang xây dựng và thử nghiệm

Tel: 02193866359| Pax: 02193866359 | Website: www.songlo.com  | E-mail: infosonglo@gmail.com


Số người online: | Số người truy cập: